alt  alt
 alt

      เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นางสาวจันทนา เตชะศิรินูกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทน ทีโอที ให้การต้อนรับ พลเอกวิเชียร มัญญะหงษ์ ผู้ ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จำนวน 14 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ ทีโอที  พร้อมรับฟังบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และ Internet Data Center” โดย นายทินกร นาทองลาย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย พร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์กลางบริการรับฝากข้อมูลครบวงจร (TOT Internet Data Center : IDC) โดยนายสิรวิชญ์ เจริญธรรมพจน์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และห้องปฏิบัติการโครงข่าย (Network Management System : NMS) โดยนายไพบูลย์ เตชะนิรัติศัย ฝ่ายบริหารโครงข่าย ณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ